Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả
ĐÀ LẠT: ĐIỂM SÁNG TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH In trang
28/01/2021 04:41 CH

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Trong suốt chặng đường 35 năm đổi mới xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta luôn khẳng định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Với nhận thức sâu sắc và nhất quán đó, trong những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được bổ sung, phát triển qua mỗi nhiệm kỳ, cụ thể là: Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, Chỉ thị 05-CT/TW khóa XII. Quán triệt việc thực hiện các chỉ thị của Đảng, đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả nhất định, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và trong Nhân dân. Hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Đà Lạt chỉ đạo quyết liệt, xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch của các TCCS Đảng, và của từng cơ quan, đơn vị.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các Chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định nêu gương ngày càng thực chất, trở thành ý thức tự giác. “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hàng năm, Thành ủy chỉ đạo các TCCS Đảng trực thuộc xây dựng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, lựa chọn nội dung phù hợp sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị địa phương để đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm; về đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ…

Qua gần 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực. Vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, lề lối làm việc, phong cách giao tiếp của cán bộ, đảng viên với Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ bộ chủ chốt các cấp được nâng lên. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, có trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém. 

Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phong phú, đa dạng, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người từng bước trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần không nhỏ ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; góp phần xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Điển hình trong năm 2020, mặc dù là một năm khó khăn chung, dịch bệnh Côvid 19 ảnh hưởng rất lớn đến phạm vi toàn cầu và toàn xã hội, thành phố Đà Lạt không nằm ngoài ảnh hưởng đó. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Chính quyền Thành phố các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, QPAN… đều đạt khả quan: tổng thu ngân sách đạt 105% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội bằng 127% so với cùng kỳ; Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo; 95% cơ quan, gia đình, tổ thôn đạt chuẩn văn hóa; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 4 xã (Xuân Trường, Trạm Hành, Xuân Thọ và Tà Nung); 100% phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế và điều đặc biệt quan trọng là Thành phố đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhất là dịch bệnh Covid 19; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh…

Công tác cải cách được đẩy mạnh, gắn với xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó, tạo ra những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Nhân dân.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, tương thân tương ái gắn liền với lời kêu gọi thi đua yêu nước của Bác Hồ và điều kiện, nhiệm vụ chính trị cụ thể từng địa phương, đơn vị đã góp phần tạo ra bầu không khí tích cực và nhân văn trong xã hội.

Việc xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả đã được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Mặt trận và các đoàn thể làm nòng cốt, gắn với các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

 

Qua thời gian triển khai thực hiện, Thành phố đã biểu dương, khen thưởng 31 tập thể và 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu là những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất giới thiệu 05 tập thể, 05 cá nhân điển hình đề nghị khen thưởng trong Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị do Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức.

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ cụ thể, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị, điển hình như: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xây dựng mô hình người cán bộ liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân, tích cực, sáng tạo trong cải cách hành chính; Công an Thành phố triển khai mô hình nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thi đua tiếp dân giỏi; làm tốt công tác cấp phát CMND cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Đà Lạt đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục và rút ngắn thời gian; “mô hình phòng chống tội phạm”; “Camera an ninh”; “tiếng chuông cảnh báo”…; Hội LHPN triển khai một số mô hình tại các hội cơ sở như “Phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế”, “Phong bì tình thương”, “Vòng tay yêu thương”, “Chung một tấm lòng”, “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo, vượt khó”, “mô hình nuôi heo đất”, “mô hình cho và nhận”... Ban Chỉ huy quân sự Thành phố gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào “Lực lượng vũ trang Thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác dân vận khéo”…

Có thể nói qua thời gian triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW các Chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các Quy định nêu gương, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thành phố đều khẳng định rằng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị mà còn tác động đến hành vi, lời nói ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua bốn năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng bộ thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Công tác tuyên truyền, học tập Chỉ thị 05-CT/TW tại một số tổ chức cơ sở Đảng chưa sâu rộng. Một số tổ chức cơ sở Đảng chưa chủ động chọn, xây dựng, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Việc phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình tiên tiến tại cơ sở vẫn còn nhiều lúng túng, chưa rõ nét. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại một số TCCS Đảng còn lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm. Việc rà soát, kiểm tra bản đăng ký, cam kết ở một số cấp ủy còn mang tính hình thức nên dẫn đến tình trạng nội dung trùng lắp, sao chép, không cụ thể, không gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cá nhân. Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ ở một số TCCS Đảng chưa nghiêm túc…

Từ thực tiễn triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thành phố Đà Lạt cho thấy có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cần được quan tâm trong thời gian tới như sau:

Một là, các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng địa phương, cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò và nhận thức đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đổi mới hình thức triển khai học tập thì nơi đó đạt kết quả tốt.

Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, trực quan, lưu động…để nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, thực hiện tốt hơn nữa về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, đồng thời, “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì; đồng thời, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Bốn là, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Năm là, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội.

Với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xin nêu một số giải pháp có tính khái quát để cùng tham khảo

Thứ nhất, trong việc ban hành Kế hoạch triển khai, cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ngay, thực hiện thường xuyên và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình và phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan tham mưu giúp việc, từng cá nhân phụ trách.

Thứ hai, trong giao tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, tổ chức các hoạt động lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW trong toàn Đảng bộ, trong đó, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, như gắn Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi, Hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Hội thi “Báo cáo viên giỏi”…

Thứ tư, các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý bản cam kết và đăng ký: đây là một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, nhất là việc người đứng đầu liên hệ, đánh giá việc thực hiện nội dung đã cam kết.

Thứ năm, chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Trở thành một việc làm thường xuyên được thực hiện trong sinh hoạt chi bộ định kỳ; hằng năm, tổ chức sơ kết, tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, vừa ghi nhận kết quả thực hiện vừa có tác dụng lan tỏa trong toàn Đảng bộ, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Việc khen thưởng được thực hiện trên các tiêu chí cụ thể, đảm bảo khen thưởng đúng địa chỉ, đúng người.

Thứ sáu, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phẩm chất đạo đức của đảng viên; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

Với tinh thần: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định quyết tâm chính trị, lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Thành phố phát huy những thành tựu đạt được trong những nhiệm kỳ qua, vượt khó khăn, biến thách thức thành cơ hội, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QPAN; thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thành công Thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững, văn minh, hiện đại./.

* Lê Thị Hồng Phúc – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Lượt xem: 1.614
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000552618
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 4.284
  •  Trong tháng: 2.157
  •  Trong năm: 49.829