KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Văn phòng Thành ủy In trang
13/08/2019 03:40 CH
   

I. Thông tin

Tên cơ quan: VĂN PHÒNG THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 31– Đường Đinh Tiên Hoàng - Thành phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0263 3822010

Email: tudalat@lamdong.gov.vn

II. Chức năng:

1. Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính, đối ngoại trong Thành phố; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.

2. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Thành uỷ và các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp uỷ; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của Thành ủy.

III. Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Xây dựng chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy; phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy xây dựng và tổ chức quy chế làm việc.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Thành ủy.

- Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.

2. Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát:

- Đảm bảo công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Thành ủy; chế độ cung cấp thông tin cho các ban, các đoàn thể, cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ thông tin báo cáo cấp ủy theo quy định.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng công nghệ thông tin; thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của đảng.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng và công tác tài chính – kế toán cho các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

3. Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Thường trực về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án.

- Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, nội chính trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực (nếu được Ban Thường vụ, Thường trực giao).

4. Phối hợp:

- Tham gia, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, tham mưu cho Thành ủy ban hành một số đề án, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để triển khai, thực hiện tốt nghị quyết của đại hội Đảng bộ Thành phố và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế – xã hội, nội chính; tham gia ý kiến với cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

- Tham gia, phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng.

- Phối hợp với các ban đảng, chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết  định, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh uỷ và Thành ủy về kinh tế – xã hội, nội chính; việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ.

- Phối hợp với các cơ quan tư pháp giúp Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy chỉ đạo công tác nội chính, xử lý các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp ở địa phương theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước trong việc quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho cơ quan đảng theo đúng quy định của pháp luật.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do ban thường vụ, thường trực Thành ủy giao:

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư, thư gửi đến Thành ủy; kiến nghị với Thường trực Thành ủy xử lý những đơn, thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Thành ủy giao. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy. Giúp Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Quản lý, tổ chức khai thác tài liệu, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo quy định; giúp Thành ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của đảng bộ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu ngân sách đảng. Đảm bảo điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp uỷ; bảo đảm tài chính và cơ sở vật chất khác cho cơ quan trực thuộc Thành ủy theo sự phân công, phân cấp.

- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Đảng bộ; hướng dẫn công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy và các chi bộ, đảng bộ cơ sở.

- Là đầu mối giúp Thường trực Thành ủy xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hoà chương trình công tác của đồng chí Bí thư, các Phó bí thư và  một số hoạt động của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; phối hợp, điều hoà hoạt động các cơ quan tham mưu phục vụ hoạt động của Thành ủy.

- Tham gia tổ chức phục vụ đại hội Đảng bộ Thành phố; hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy triệu tập; các cuộc làm việc của đồng chí Bí thư, Phó bí thư Thành ủy.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban Thường vụ, Thường trực giao.

IV. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Văn phòng Thành ủy: 

- 01 Chánh văn phòng

- 02 Phó văn phòng (Phụ trách thông tin – tổng hợp và quản trị – hành chính).

2. Các cán bộ, công chức phụ trách các công việc chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ.

- 02 Chuyên viên Thông tin – tổng hợp.

- 01 Quản trị mạng.

- 01 Văn thư – Thủ quỹ.

- 01 Kế toán.

- 01 Lưu trữ.

- 02 Lái xe.

- 02 Tạp vụ.

- 01 Bảo vệ.

    
 
               
               
 
Card image
Đồng chí Phan Hữu Hoàn

Thành ủy viên – Chánh Văn phòng

Email: hoanph@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.847.107

 
Card image
Đồng chí Hà Công

Phó Chánh Văn phòng

Email: hacong@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.622.354

 
Card image
Đồng chí Lê Quang Trung

Phó Chánh Văn phòng

Email: trunglq@lamdong.gov.vn

Điện thoại: 02633.847.707

     

Chức năng nhiệm vụ 

Văn phòng Thành ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Thành ủy; phối hợp, điều hoà hoạt động của các ban Đảng phục vụ cho hoạt động chung của cấp ủy; kiến nghị, đề xuất những vấn đề thấy cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh Lâm Đồng tại địa phương; tổng hợp thông tin cấp ủy.

Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của cấp ủy; quản lý tài chính, tài sản của Thành ủy và đảm bảo hậu cần phục vụ hoạt động của cấp ủy và các cơ quan tham mưu của cấp ủy.

Văn phòng Thành ủy có những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Giúp Thành uỷ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy; chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ và lịch công tác tuần của Thường trực Thành uỷ. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng giúp Thành ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Thành ủy; sơ kết, tổng kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế khi thấy cần thiết.

Là đầu mối phối hợp, điều hòa chương trình công tác của đồng chí bí thư, các phó bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Thành ủy; giúp thường trực Thành ủy phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban Xây dựng Đảng để phục vụ cho hoạt động chung của Thành ủy.

Tổ chức phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các cuộc họp của Thường trực Thành ủy, các cuộc làm việc của đồng chí bí thư, các phó bí thư, ủy viên Ban Thường vụ được Ban Thường vụ phân công; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Tổ chức ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hóa các kết luận của hội nghị cấp ủy.

Giúp Thường trực Thành ủy xử lý, điều hành công việc hàng ngày của Thành ủy.

2- Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban Xây dựng Đảng, các ngành chức năng của UBND, các đoàn thể xây dựng một số nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động và đề án do cấp ủy giao; theo dõi, đôn đốc, thẩm tra việc chuẩn bị đề án, nghị quyết, chỉ thị để trình cấp ủy về yêu cầu, phạm vi, quy trình, tiến độ chuẩn bị và thể thức văn bản. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp ủy giao.

3- Phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Thành ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án, các quyết định của Thành ủy và của Tỉnh ủy; phối hợp tham mưu cho Thành ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tại địa phương.

4- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho Thành ủy viên và cho Thành ủy, tổ chức Đảng và Đảng ủy trực thuộc, các ban, ngành, đoàn thể theo quy chế hoạt động của Thành ủy. Giúp Thường trực Thành ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất lên Tỉnh ủy; theo dõi đôn đốc các Ban Xây dựng Đảng, các cấp ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

5- Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gởi đến Thành ủy, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp dân của Thường trực Thành ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Thành ủy giao.

6- Đảm bảo công tác văn thư lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, an toàn, bí mật.

Bảo vệ, bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại kho lưu trữ của Thành ủy; tổ chức thu thập, sưu tầm đầy đủ nguồn, thành phần tài liệu thuộc diện nộp lưu vào khi lưu trữ. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của các cấp ủy cơ sở, cơ quan trực thuộc cấp ủy và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

7- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của Thành ủy. Bảo đảm kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng Thành ủy và các cơ quan đảng. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho các đảng ủy phường xã.

Xây dựng và phối hợp với văn phòng Tỉnh ủy thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và công nghệ thông tin cho cấp ủy viên, cán bộ văn phòng cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp ủy cơ sở và cơ quan trực thuộc Thành ủy.

8- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất cho hoạt động của Thành ủy và các cơ quan trực thuộc Thành ủy.

Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy để có chế độ chi tiêu đặc thù, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng Thành ủy và các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức bảo vệ an toàn nơi làm việc của Thành ủy. Quản lý, khai thác mạng cơ yếu theo quy định hiện hành.

9- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Lượt xem: 4.455
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679890
  •  Đang online: 21
  •  Trong tuần: 4.912
  •  Trong tháng: 16.656
  •  Trong năm: 177.101