Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023) Tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023)
Ban Tuyên giáo In trang
13/08/2019 03:44 CH

I. Thông tin

Tên cơ quan: BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY ĐÀ LẠT

Địa chỉ: số 31– Đường Đinh Tiên Hoàng - Thành phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0263 3833113

Email: btgtudalat@lamdong.gov.vn

II. Chức năng nhiệm vụ 

1. Chức năng

1.1. Ban Tuyên giáo Thành ủy có chức năng tham mưu cho Thành uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương, tổ chức thực hiện và kiểm tra các mặt công tác tư tưởng - văn hóa, khoa giáo trong toàn Đảng bộ.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Thành uỷ.

2. Nhiệm vụ

2.1.Nghiên cứu, đề xuất

a. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân; những âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn thành phố; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Thành uỷ, Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết

b. Tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, chuẩn bị xây dựng các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tuyên giáo.

c. Tổ chức đánh giá các hoạt động và nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

d. Tham gia với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn có liên quan trong việc vận dụng, thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

e. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo.

2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

a. Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các TCCS Đảng, các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về lĩnh vực tuyên giáo.

b. Tham mưu cho Thành ủy thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo các xã phường và cơ sở.

c. Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên và hướng dẫn, kiểm tra, định hướng nội dung thông tin của đài Truyền thanh – Truyền hình và Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thành phố.

d. Hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử các xã, phường, truyền thống cách mạng của các ngành.

đ. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

e. Tổng kết thực tiễn, phát hiện những mô hình mới, nhân tố mới trong lĩnh vực công tác tuyên giáo để đề xuất tham mưu Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo kịp thời.

2.3. Thẩm định, thẩm tra

a. Chủ trì hoặc tham gia thẩm định, thẩm tra các đề án, văn bản của cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo trước khi trình Thành ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy.

b. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, ban ngành liên quan của thành phố biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Lạt.

c. Tham gia thẩm định các công trình nghiên cứu lịch sử đảng bộ xã phường, lịch sử truyền thống các ngành của Thành phố.

2.4. Phối hợp

a. Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng; về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ và công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

b. Phối hợp với Ban tổ chức Thành uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

c. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ nhân tài.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao

a. Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ thành phố đến cơ sở.

Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của Trung ương, Tỉnh ủy và Thành uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử đảng bộ.

b. Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c. Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thành phố.

d. Giúp Thành ủy chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức ở địa phương.

đ. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao.

Lượt xem: 3.445
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000224097
  • Đang online: 20
  • Trong tuần: 302
  • Trong tháng: 1.630
  • Trong năm: 52.308