Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Nhằm nắm bắt tình hình, kết quả triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay. Xem thêm
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000598357
  •  Đang online: 141
  •  Trong tuần: 1.309
  •  Trong tháng: 19.656
  •  Trong năm: 95.568