KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
Ban Tổ chức In trang
13/08/2019 12:00 SA

Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

1.1. Là cơ quan tham mưu của Thành ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, thường trực Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong thành phố.

1.2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Thành ủy.

2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

a) Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ.

c) Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo phân cấp quản lý.

d) Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

a) Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

b) Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành uỷ.

c) Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng – đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

a) Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành ủy trước khi trình Ban Thường vụ Thành uỷ.

b) Thẩm định và trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

c) Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

d) Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

đ) Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của thành phố.

2.4. Phối hợp:

a) Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

b) Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

c) Các ban đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở các phường, xã.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy giao:

a) Cụ thể hóa và triển khai các văn bản của cấp trên, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Phối hợp với Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ thành phố thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

b) Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

c) Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp ủy trực thuộc các cơ quan có liên quan.

d) Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của thành phố.

đ) Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Thành ủy.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ, thường trực Thành giao.

Lượt xem: 5.170
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679923
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 4.945
  •  Trong tháng: 16.689
  •  Trong năm: 177.134