Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ ĐÀ LẠT TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW8 (KHÓA XIII) VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NĂM 2024 In trang
06/03/2024 02:35 CH

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/ThU, ngày 21/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 211-KH/ThU, ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024”. Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 của Tỉnh Lâm Đồng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên toàn thành phố.

Báo cáo viên quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024Báo cáo viên quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024

Qua 02 ngày học tập (ngày 6,7/3/2024) học viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề: Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới và chuyên đề học tập năm 2024 của tỉnh Lâm Đồng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trách nhiệm, nêu gương, kỷ cương, hiệu quả, khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Học viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024Học viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024

Học viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024Học viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024

Học viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024Học viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 và chuyên đề năm 2024

Sau buổi học tập, quán triệt, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, từng vị trí công tác, các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị xác định nội dung, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, góp phần triển khai đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Trung tâm Chính trị Đà Lạt.

Lượt xem: 231
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000598426
  •  Đang online: 142
  •  Trong tuần: 1.378
  •  Trong tháng: 19.725
  •  Trong năm: 95.637