KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024) KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890-19/5/2024)
230/KH/ThU
24/05/2024
Ngô Thị Mỹ Lợi
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 75-CTr/TU, ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiêp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
229/KH/ThU 24/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/VPTW ngày 08/11/2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về Hội nghị toàn quốc công tác văn thư, lưu trữ Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chính trị - xã hội từ nay đến năm 2028
222/KH/ThU 17/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 78-Ctr/TU ngày 11/3/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên địa bàn Tp Đà Lạt
224/KH/ThU 17/05/2024 Kế hoạch thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
226/KH/ThU 17/05/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 05/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện ,cấp xã giai doạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
227/KH/ThU 17/05/2024 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức Tp Đà Lạt giai đoạn 2024 - 2025
223/KH/ThU 17/05/2024 Kế hoạch phát triển đảng trong học sinh, doanh nghiệp không có vốn Nhà nước
225/KH/ThU 17/05/2024 Kế hoạch thực hiện Quy định số 28-QĐ/TU ngày 27/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ trên địa bàn thành phố
221/KH/ThU 16/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 77-Ctr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
220/KH/ThU 15/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 20/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
219/KH/ThU 14/05/2024 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn Tp Đà Lạt
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000679873
  •  Đang online: 34
  •  Trong tuần: 4.895
  •  Trong tháng: 16.639
  •  Trong năm: 177.084