Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả
1/HD/THU
28/11/2023
Ngô Thị Mỹ Lợi
Hướng dẫn một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
Hướng Dẫn
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
67/HD/BTGThU 16/10/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028
65/HD/BTGThU 12/09/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”
64/HD/BTGThU 31/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 9 năm 2023
62/HD/BTGThU 09/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 10/7/2023 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
63/HD/BTGThU 02/08/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng tình hình dư luận xã hội tháng 8/2023
61/HD/BTGThU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 7 năm 2023
61/HD/BTGThU 30/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 7 năm 2023
60/HD/BTGThU 05/06/2023 Hướng dẫn tuyên truyền và định hướng nắm tình hình dư luận xã hội tháng 6 năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000558743
  •  Đang online: 44
  •  Trong tuần: 3.744
  •  Trong tháng: 8.282
  •  Trong năm: 55.954