Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả Quyết liệt - Kỷ cương - Nêu gương - Trách nhiệm - Hiệu quả
156/KH/ThU
27/11/2019
Đặng Quang Tú
Kế hoạch v/v triển khai thực hiện Kế hoạch 101-KH/TU ngày 03/9/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển Khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000558665
  •  Đang online: 34
  •  Trong tuần: 3.666
  •  Trong tháng: 8.204
  •  Trong năm: 55.876