Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) Chào mừng kỷ niệm 49 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Nội dung tuyên truyền tháng 8 năm 2022 In trang
02/08/2022 08:25 SA

1. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân sự kiện các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trong tháng: kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2022); 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); 77 năm Ngày thành lập Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  (19/8/2005-19/8/2022); 76 năm Ngày truyền thống Ngành Văn hóa (28/8/1945-28/8/2022) và các ngày lễ kỷ niệm khác.

Đặc biệt, tập trung tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022); chú trọng tuyên truyền cuộc đời, quá trình hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của Đồng chí trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tham gia xây dựng đường lối đổi mới đất nước; những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Tuyên truyền kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị  tháng 7 năm 2022, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022.

3. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 63-KH/ThU, ngày 17/2/2022 của Thành ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Kế hoạch số 64-KH/ThU, ngày 18/2/2022 về tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững”.  

4. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV; diễn biến, kết quả kỳ họp HĐND tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội đơn vị Lâm Đồng và đại biểu HĐND các cấp; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó chú trọng tuyên truyền tình hình triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII)[1].

- Hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân truy cập Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lâm Đồng, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp để tìm hiểu thêm về tài liệu giới thiệu, nội dung, tinh thần của các luật mới[2] được thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và văn bản có liên quan.

5. Tuyên truyền kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tuyển sinh năm học 2022 - 2023; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.

6. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tập trung vào nội dung đề cao tinh thần cảnh giác của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; phải luôn bám sát tình hình, thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt; huy động sự tham gia của tất cả các ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức tiêm chủng; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch; đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng… tránh để xảy ra tình trạng ‘‘dịch chồng dịch’’, gây phức tạp tình hình, nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy Đà Lạt tại Công văn số 698-CV/ThU, ngày 29/6/2022.

7. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; đảm bảo an ninh - quốc phòng; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan, kiên quyết, kiên trì và kịp thời đấu tranh bằng các biện pháp phù hợp đối với các hoạt động vi phạm để bảo vệ vững chắc chủ quyền và các quyền lợi hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

8. Tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022:

- Tuyên truyền, vận động, phát động toàn dân trồng hoa, cây xanh làm đẹp nơi ở, làm đẹp các tuyến phố, khu dân cư, thôn xóm trên địa bàn nhằm nâng cao mỹ quan đô thị và chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022.

- Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao giá trị của thương hiệu “Đà Lạt - Thành phố Festival hoa”; quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng, thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” gắn với loại hình du lịch canh nông và các nông sản đặc thù của địa phương.

9. Tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy

- Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới;

- Kết luận 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng;

- Công văn số 715-CV/ThU, ngày 20/7/2022 của Thành ủy về triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm.

- Tiếp tục tuyên truyền Quy định số 02-QĐ/ThU, ngày 7/7/2022 về Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

 

[1] Gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiêp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

[2] Luật Cảnh sát cơ động; Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Điện ảnh; Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

Lượt xem: 201
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000604042
  •  Đang online: 20
  •  Trong tuần: 1.203
  •  Trong tháng: 25.341
  •  Trong năm: 101.253